Consell Escolar de Centre

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, personal no docent), que trien els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar el director del centre i aixeca acta de les seues decisions el secretari. Hi participen també el cap d’estudis i un representant de l’Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent.

Funcions del Consell Escolar

Algunes de les funcions del Consell Escolar són les següents:

 • Intervenir en el nomenament del director.
 • Aprovar els pressupostos del centre.
 • Participar en la configuració del Projecte Educatiu del centre i aprovar el Pla de Centre anual.
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.
 • Resoldre qüestions disciplinàries greus i vetllar per l´optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.
 • Supervisar la marxa general del centre.

Composició

Els membres actuals del Consell Escolar són els següents:

 • El director o la directora del centre, que serà el seu President/a.
 • El/la cap/a d’estudis.
 • Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament.
 • Un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
 • Un nombre de mares o pares i d’alumnes/as que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell. Una d’elles serà consellera per designació directa de l’AMPA.
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • El/la secretari/a del centre, que actuarà com a secretari/a del Consell, amb veu i sense vot.

El nombre total de mares/pares, docents i alumnes, és variable en funció de les unitats totals del centre educatiu.