Estructura

Una organització per a actuar com una sola veu davant l’administració educativa

ASSEMBLEA
GENERAL

És l’òrgan suprem de govern de FAPA Castelló “Penyagolosa”. Els seus acords són de compliment obligatori per part de la junta directiva, comissió permanent, coordinadores i AMPAs federades.

LA JUNTA
DIRECTIVA

La integren les persones encarregades de regir, administrar i representar a FAPA Castelló ´Penyagolosa´. Els seus càrrecs són triats i ratificats per l´Assemblea General. Les seues competències són les de resoldre assumptes urgents o de tràmit que puguen presentar-se, donant compte després a la junta directiva. Segons marca l´article 37.e dels estatuts de la federació, la comissió permanent està integrada pel president/a, vicepresident/a, secretari/a d´organització, secretari/a de finances y dues vocals de la junta directiva.