Segur de responsabilitat civil

Resum Extractat de les condicions particulars de la pòlissa Responsabilitat Civil nº 40-5020084

FIATC

Riscos Assegurats

 • La Responsabilitat Civil que puga derivar-se de l'Associació de Pares d'Alumnes, la seua Junta Directiva i les persones voluntàries que componen l'Associació, i persones delegades l'associació per a la realització de les activitats organitzades per la mateixa i indicats en les condicions de la pòlissa nº 40-5020084.

Risc d'Explotació

 • La responsabilitat com a titular de les propietats instal·lacions i mitjans utilitzats per al desenvolupament de l'activitat.
 • Per la realització d'excursions i activitats culturals, recreatives o esportives, dins o fora del centre docent al fet que pertany l'associació de pares d'alumnes, sempre que es realitzen sota el control o vigilància de monitors o persones encarregades de tal comesa.
 • Els danys causats pels alumnes durant els períodes de temps en què els mateixos es troben sota el control o vigilància de monitors o persones encarregades de tal comesa, desenvolupant activitats programades /o/ realitzades per l'Associació.
 • Els danys causats per actes o omissions del personal al servei de l'assegurat, en l'exercici de les seues funcions, incloses les persones voluntàries.
 • Les Intoxicacions provocades per begudes o aliments preparats o servits per l'associació i consumits durant el desenvolupament de les activitats realitzades per la Mateixa.

Exclusions

Les més importants indicades en les condicions particulars de la pòlissa són:

 • L'organització d'actes que sobrepassen el marc dels previstos en els Estatuts o que excedisquen del marc habitual de l'activitat típica de l'Associació, així com activitats de recerca i peritatge i/o qualsevol tipus d'activitats inusual o que revista especial perillositat.
 • Danys causats al centre docent al qual pertany l'associació, així com els béns i instal·lacions d'aquest centre docent. A més dels danys a béns de tercers posats a disposició de l'APA per a la seua utilització.
 • L'actuació del centre d'ensenyament, així com la responsabilitat civil imputable als membres de l'adreça, empleats, professors….del mateix.
 • La practica d'esports aeris, aquàtics, la caça, boxa i lluita (excepte les habituals classes de natació i arts marcials).
 • Els Danys causats per la destrucció o deterioració dels béns dels alumnes (peces de vestir, ulleres, lentillas, material escolar i similars). Danys realitzats sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, psicotrops o estat d'embriaguesa.