La Conselleria convoca les subvencions a les AMPA

La Conselleria d’Educació ha convocat les ajudes per finançar les activitats de foment de la participació, l’associacionisme i la formació de pares i mares. En total s’han pressupostat 200 ajudes de 500 euros, amb un import total de 100.000€. Per optar a les ajudes les AMPA han de presentar el projecte d’activitats i un pressupost desglossat a més de les dades personals i bancàries de l’AMPA i els seus representants.

Els criteris per a l’obtenció de les ajudes són els següents: s’atorgarà dos punts per cada unitat del centre fins a un màxim de 20 punts. Els centres d’acció educativa singular CAES i els centres rurals agrupats CRA obtindran 5 punts addicionals, sent 25 punts la puntuació màxima a obtenir en aquest apartat. Per una altra banda es puntuarà el projecte d’activitats presentat per les AMPA. Es concediran 25 punts a aquelles activitats de formació dirigides a famílies que afavorisquen la implicació i participació en el procés educatiu i evolutiu dels seus fills i filles, i també a les que milloren la representativitat en el consell escolar i la col·laboració en el funcionament general del centre. També rebran 25 punts les activitats culturals esportives i recreatives. En total es podrà obtenir en aquest apartat un màxim de 75 punts. El projecte ha d’incloure un índex amb les activitats programades i agrupar-les segons les temàtiques descrites anteriorment. La comissió avaluadora estudiarà i revisarà totes les sol·licituds i d’acord amb els criteris anteriors emetrà un informe amb una llista de les AMPA per ordre de puntuació. Les 200 primeres sol·licituds de la llista seran les adjudicatàries de les ajudes.