Conselleria ja ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de la subvenció 2020 dirigida a les AMPA. Ressaltem a continuació alguns punts importants i adjuntem el document complet al final d’aquesta publicació per a la seua consulta:

1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, a partir de demà. Per aquest motiu, l’últim dia per a presentar la documentació requerida serà el 13 de juliol.

2. Els formularis normalitzats per a la tramitació d’aquestes subvencions, tant per a la sol·licitud com per a la posterior justificació en cas de resultar beneficiàries de la subvenció, estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, així com en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

3. Entre les AMPA es repartiran 200 ajudes de 500 euros amb un import total de 100.000 euros.

4. Podran sol·licitar les subvencions les AMPA inscrites en el cens de confederacions, federacions i associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

5. La presentació de les sol·licituds i la documentació es realitzarà obligatòriament de manera electrònica en la seu electrònica de la Generalitat i no seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans.

Podeu consultar els documents que s’han de presentar en l’apartat cinqué de la resolució: 2020_4640-DOGV