Consell Escolar Valencià

El Consell Escolar Valencià és l'òrgan de consulta més important i pot formular propostes en relació amb els temes de consulta

Consell Escolar Valencià

El Consell Escolar Valencià és l´òrgan de consulta més important i es convoca per a exposar i evaluar assumptes com:

 • Bases de la programació general de l´ensenyança a la Comunitat Valenciana, que anualment elaborarà la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
 • Línies generals dels avantprojectes de Llei en matèria educativa que el Govern de la Generalitat eleve a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.
 • Línies generals de reglaments elaborats en execució de les lleis a què es referix el paràgraf anterior.
 • Qualsevol altre assumpte que el conseller estime convenient sotmetre a la seua consideració.

El Consell Escolar Valencià, a iniciativa pròpia, podrà formular propostes en relació amb els temes de consulta, i també sobre les quals segueixen:

 • Compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
 • Política de personal.
 • Orientacions pedagògiques i metodològiques.
 • Investigació i renovació pedagògiques.
 • Formació i perfeccionament del professorat.
 • Avaluació d´alumnes, professors i centres.

El conseller d´Educació i Cultura, com a president del Consell Escolar Valencià, designa lliurement el vicepresident, a un membre de la Inspecció Tècnica que harà les funcions de secretari, amb veu però sense vot, i tres personalitats de reconegut prestigi en el camp de l´educació i la investigació.

Representació d´Entitats i Institucions:

 • Deu vocals, en representació del professorat dels nivells educatius no universitaris, a proposta de la Central Sindical o Sindicats, basant-se en la seua representativitat; dels quals, set correspondran al professorat de centres públics i tres al de centres privats.
 • Dels set vocals de centres públics, quatre seran d´Ensenyances Bàsiques i tres d´Ensenyances Mitges, i en ambdós casos, almenys un haurà d´estar exercint la direcció d´un centre.
 • Dels tres vocals de centres privats, dos seran d´Ensenyances Bàsiques i un d´Ensenyances Mitges.
 • Vuit vocals en representació dels pares d´alumnes dels centres d´ensenyança, a proposta de les Federacions de Pares d´Alumnes basant-se en el nombre d´associacions que cada una tinga federades.
 • Dos vocals en representació dels alumnes, un de BUP i un de FP, a proposta de les Associacions d´Alumnes i/o de les Associacions juvenils més representatives.
 • Dos vocals, en representació de les Centrals Sindicals més representatives.
 • Un, en representació de la patronal amb major representativitat a la Comunitat Valenciana.
 • Un, en representació del personal no docent, a proposta de la Central Sindical més representativa.
 • Dos, en representació dels titulars dels centres, a proposta de la patronal de l´ensenyança.
 • Tres, en representació de les Universitats de la Comunitat Valenciana, un per cada una d´elles, i a proposta de l´òrgan superior d´estes.
 • Vuit, en representació de l´Administració Local, en la forma que es determine.
 • Uno en representación del personal no docente, a propuesta de la Central Sindical más representativa.
 • Dos, en representación de los titulares de los centros, a propuesta de la patronal de la enseñanza.
 • Tres, en representación de las Universidades de la Comunidad Valenciana, uno por cada una de ellas, y a propuesta del órgano superior de éstas.
 • Ocho, en representación de la Administración Local, en la forma que se determine.