Estatuts

Així funcionem

Estatuts

Si vols conèixer-nos a fons, ací pots descarregar-te els estatuts que regeixen el funcionament de la Federació d'Associació de Mares i Pares d'alumnes de la província de Castelló. Aquest document dóna sentit a la nostra organització i funcionament i a més, senta les bases per a la defensa d'una ensenyança gratuïta, laica, democràtica i integradora.

Ídex de continguts

TÍTOL I: Denominació, Finalitats, Objectiu, Domicili i Àmbit Territorial.

 • Article 1r.- Denominació.
 • Article 2n. -Competències i Marc Legal.
 • Article 3r.- Declaració, Fins i Objectius.
 • Article 4t.- Directrius d´Actuació.
 • Article 5t.- Domicili i Àmbit Territorial.
 • Article 6t. - Integració a Nivell Estatal i autonòmic.

TÍTOL II: APA/AMPA Federades.

 • Article 7m.- Dret de les APA/AMPA a ser Federades.
 • Article 8u.-Requisits Per a Federar-se.
 • Article 9é.-Imparcialitat i Igualtat entre les APA/AMPA.
 • Article 10é.-Privilegis de les APA/AMPA Federades.
 • Article 11é.-Obligacions i Deures de les APA/AMPA Federades.
 • Article 12é.-Desvinculació Voluntària de la Federació.
 • Article 13.-Motius d´Expulsió de les APA/AMPA Federades.
 • Article 14. -Pèrdua de Drets i Privilegis.

TÍTOL III: Òrgans de Govern.

 • Article 15é.- Òrgans de Govern.
 • Article 16é.- Obligacions dels Òrgans de Govern.

Capítol I: de l´Assemblea General.

 • Article 17é.- Assemblea General.
 • Article 18é.- Compromissaris de l´Assemblea.
 • Article 19é.- Composició de la Taula, en l´Assemblea General.
 • Article 20é.- Persones Autoritzades en l´Assemblea.
 • Article 21é.- Convocatòria de l´Assemblea General Ordinària o Extraordinària.
 • Article 22é.- Assemblea General Ordinària.
 • Article 23é.- Assemblea General Extraordinària.
 • Article 24é.- Requeriment de la Majoria Simple en la Votació.
 • Article 25é.- Requeriment de Dos Terços en la Votació.
 • Article 26é.- Elecció de la Junta Directiva.
 • Article 27é.- Elecció del President/a.

Capítol II: de la Junta Directiva.

 • Article 28é.- Competències de la Junta Directiva.
 • Article 29é.- Causes de cessament de membre de la Junta Directiva.
 • Article 30é.- Composició Junta Directiva.
 • Article 31é.- Designació dels Càrrecs Orgànics.
 • Article 32é.- Substitució membre Junta Directiva.
 • Article 33é.- Incompatibilitats dels membres de la Junta Directiva.
 • Article 34é.- Exercici del Càrrec.
 • Article 35é.- Reunions de la Junta Directiva.

Capítol III: de la Comissió Permanent.

 • Article 36é.- Comissió Permanent.

  Capítol IV: de les Presidències.

 • Article 37é.- Presidència.
 • Article 38é.- Vot de censura al president/a.
 • Article 39é.- Vicepresidència.

Capítol V: de les Secretàries.

 • Article 40é.- Secretaria d´Organització.
 • Article 41é.- Secretaria de Finances.
 • Article 42é.- Secretaria d´Administració.
 • Article 43é.- Secretaria de Premsa.
 • Article 44é.- Secretaria d´Assumptes Jurídics.
 • Article 45é.- Secretaria de Formació.
 • Article 46é.- Secretaria de Coordinadores i APA/AMPA.

Capítol VI: de les Vocalies.

 • Article 47é.- Vocals.

TÍTOL IV: Òrgan Extern d´Arbitratge i Censor De Comptes.

 • Article 48é.- Òrgan d´Arbitratge.

  TÍTOL V: Coordinadores.

 • Article 49é.- Agrupacions locals o comarcals.
 • Article 50é.- Coordinadores.
 • Article 51é.- Composició Coordinadores.
 • Article 52é.- Competències de les Coordinadores.

TÍTOL VI: Patrimoni i Règim Econòmic.

 • Article 53é.- Patrimoni i Recursos.
 • Article 54é.- Quotes i Derrames.
 • Article 55é.- Rendiment d´Activitats.
 • Article 56é.- Firmes Federatives.
 • TÍTOL VII: Reforma i interpretació dels Estatuts, Conflictes i Dissolució.

Capítol I: Reforma dels Estatuts i la seua interpretació.

 • Article 57é.- Modificació dels Estatuts.
 • Article 58é.- Interpretació dels Estatuts.

Capítol II: Resolució de Conflictes.

 • Article 59é.- Règim Jurídic.
 • Article 60é.- Procediment Disciplinari.

Capítol III: de la Dissolució de la Federació.

 • Article 61é.- Causes de Dissolució de la Federació.
 • Article 62é.- Comissió Liquidadora i Romanent.
 • Article 63é.- Responsabilitats.

Comisió de Estatuts

 • Leopoldo Piqueras Picazo
 • Víctor Miguel Milá Gámez