Calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats de la Comunitat Valenciana

📅 Es publica el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana
Accés al procediment:

1.Es tramitarà de manera electrònica. En tant que el procediment d’admissió per al curs 2021-2022 es tramita íntegrament de manera electrònica, el format vàlid i oficial de tota la documentació serà únicament el que estiga disponible a l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

2. Les persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, han d’acudir al centre en què se sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris.

3. La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries al procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, que es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

➡ Es pot consultar en la RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.
Calendari admissió alumnat curs 2021_2022
———————————————————————————————————————————————————————-
📅 Se publica el calendario de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana.
Acceso al procedimiento:
1. Se tramitará de forma electrónica. En tanto que el procedimiento de admisión para el curso 2021-2022 se tramita íntegramente de manera electrónica, el formato válido y oficial de toda la documentación será únicamente el que esté disponible en el espacio habilitado para la admisión del alumnado en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

2. Las personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a medios electrónicos, deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto de atención a los usuarios. Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán centros de atención a los usuarios.

3. La dirección general de Centros Docentes publicará una resolución por la que se dicten las instrucciones necesarias respecto al procedimiento de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se publicará en el DOGV y en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

➡ Se puede consultar en la RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, del director general de Centros Docentes, por la que se establece el calendario de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana, que imparten enseñanza de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2021-2022.
Calendari admissió alumnat curs 2021_2022 (1)