Una Associació de Famílies d’Alumnes (AFA o AMPA) és un col·lectiu de famílies que desitgen estar involucrades en l’educació dels seus fills i filles, i que consideren que la seua participació activa en el dia a dia dels centres educatius no només contribueix a millorar la qualitat educativa en tots els seus aspectes, sinó que també crea un agradable clima de convivència.

Una de les funcions més importants de l’AFA és la de representar les famílies en el consell escolar. El consell escolar és l’òrgan més rellevant d’un centre educatiu, ja que té l’autoritat més gran per prendre decisions per al funcionament del centre, sent responsable de tot el que succeeix en ell. A més, el consell escolar representa a tota la comunitat educativa sense excepció, permetent que aquesta tinga veu i vot mitjançant els seus representants.

A més d’aquesta funció, hi ha altres tasques com:

  • Assessorar i orientar les famílies del centre en tot allò relacionat amb l’educació dels seus fills, filles o representats.
  • Representar les famílies davant de les instàncies educatives i altres organismes.
  • Col·laborar en les activitats del centre, tant educatives com complementàries i lúdiques.
  • Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre i les bones relacions amb el professorat.
  • Facilitar la cooperació entre totes les parts implicades en la realitat educativa.
  • Garantir la plena realització de la gratuïtat i l’efectiva igualtat de drets de l’alumnat, sense discriminacions de cap mena.
  • Planificar i organitzar activitats de tota mena que fomenten l’educació en valors i un estil de vida saludable.
  • Participar en l’elaboració i evolució del reglament d’Organització i Funcionament del centre educatiu.

El fet que les famílies intervinguen en la presa de decisions dels centres no solament és positiu, sinó que és un dret constitucional. Per això, des de la FAMPA Castelló Penyagolosa, volem encoratjar totes les famílies a valorar tot allò que es fa des de l’AFA (des de la representació davant de les administracions fins a la gestió de serveis bàsics i necessaris per a la conciliació), a participar activament en ella i a formar part de la vida del centre, col·laborant amb la resta de la comunitat educativa per a garantir un bon funcionament de l’escola. A més, està demostrat que un dels principals beneficis de participar en l’AMPA és que millora els resultats acadèmics dels xiquets i xiquetes.

Per tant, participant en la teua AFA estaràs contribuint a un millor funcionament i èxit dels centres educatius, fomentaràs el millor rendiment escolar, estaràs facilitant la convivència i creant un bon ambient, vetllant pel dret a rebre una educació de qualitat i amb igualtat d’oportunitats, i promovent la participació i col·laboració entre les famílies, els professors i la comunitat educativa en general.