Les escoles de Castelló es preparen per introduir el tractament integrat de llengües a les aules

clase_participacion

El CEIP Manel Garcia Grau de Castelló i el CEIP Concepción Arenal de Vila-real ja tenen en marxa projectes TIL

El pròxim curs la Conselleria d’Educació posarà en marxa un nou model educatiu basat en un projecte d’educació plurilingüe dinàmic amb sis nivells. El programa de tractament integrat de llengües (TIL) s’implantarà en el segon cicle d’Infantil, encara que els centres tenen opció a ampliar-lo a més cursos i, de fet, en alguns casos ja es treballa segons aquest model. El professorat ja ha començat a formar-se per adaptar-se a aquest nou sistema de treball l’objectiu del qual és que s’aprofiten els recursos lingüístics per a totes les llengües i compensar l’aprenentatge de les que tenen menys presència social en funció del context de cada centre. Aquest nou enfocament metodològic incentiva, a més, el treball per projectes, ja que, en cada cas, els continguts s’han d’elaborar a mida del context sociolingüístic de cada escola.

Hi ha centres com el CEIP Manel Garcia Grau de Castelló que ja estan treballant en aquesta línia gràcies a l’esforç de l’equip directiu i docent ha dedicat molt de temps a la formació, la coordinació i l’elaboració de material per posar en marxa una didàctica integrada de les dues llengües cooficials. Un altre exemple és el CEIP Concepción Arenal de Vila-real que ha introduït la integració de llengües de manera experimental en àrees no instrumentals com Plàstica i Educació Física que es vehiculen en anglés. A més, han realitzat cursos per al professorat per començar a preparar materials i recursos propis per treballar la integració de llengües. Segons explica el personal docent del centre, per a la realització de les classes, seguint aquesta metodologia, el tutor o tutora prepara els continguts curriculars i el mestre o mestra d’anglés vehicula la classe i treballa el contingut lingüístic amb els xiquets i xiquetes.

Es tracta d’entendre que la llengua està present en totes les matèries i no només s’han de treballar els conceptes en l’hora de llengua sinó que s’ha de prendre consciència del llenguatge i aprofitar situacions lingüístiques reals per millorar-ne l’aprenentatge i la correcció. I és que segons expliquen els experts, com Anna Marzà, doctora en Traducció i Interpretació i membre de la Unitat Multilingüe a la Universitat Jaume I, la millor manera de treballar la llengua és a partir de contextos reals d’ús, és a dir, no escriure una redacció perquè sí, sinó perquè té sentit escriure-la en una situació vivencial. En aquest sentit es poden aprofitar moltes situacions reals que sorgeixen a l’escola dins i fóra de les aules per treballar la llengua. Un altre exemple, en aquesta línia, és el projecte educatiu de l’escola de Benlloch, on els xiquets i xiquetes preparen una òpera al llarg del curs o una obra de teatre en la qual s’encarreguen de tota l’organització i l’execució, i per tant, aprofiten les situacions reals d’aprenentatge tant per treballar la llengua com altres continguts curriculars.

Cal destacar que aquesta metodologia no és possible sense una forta coordinació entre el professorat. Per tant, requereix un equip cohesionat i decidit a treballar conjuntament. En aquest sentit, cal un mínim de plantilla definitiva que puga donar continuïtat als projectes educatius que impulsa el centre. De fet, és el personal docent l’encarregat d’elaborar el projecte lingüístic de centre a partir del qual es desenvoluparà el programa d’educació plurilingüe. Aquest projecte constitueix el conjunt de decisions consensuades que pren l’equip docent per a organitzar l’ensenyament i l’ús de les llengües des d’una perspectiva plurilingüe. Aquests projectes analitzen els elements del context extern i intern dels centres relacionats amb l’educació lingüística i estableixen segons les necessitats de l’alumnat el nivell del programa plurilingüe, que ha de ser sempre superior al que ja s’estava aplicant. El decret marca diversos nivells com una escala que les escoles i els instituts han d’anar pujant. Ara poden incorporar-se al graó que consideren tenint en compte els mitjans de què disposen, però han de començar ja mateix a formar-se i treballar per anar pujant escalons i arribar als nivells òptims. L’objectiu d’anar pujant graons és poder oferir a l’alumnat una competència plurilingüe real. Els projectes s’han presentat aquest mes de març a l’administració per a l’autorització dels programes d’educació plurilingüe o la proposta de modificacions si s’escau.