Modificació dels projectes de Jornada Continua

Les AMPA s’han queixat a la federació que alguns centres de la província de Castelló han presentat modificacions en els projectes de Jornada Contínua sense aprovar-los ni informar el consell escolar. Encara que, segons la normativa, no és obligatori aprovar ni donar a conéixer al Consell Escolar les modificacions dels projectes, les AMPA consideren que s’hauria d’informar a tota la comunitat educativa perquè “totes i tots formem part de l’escola i treballem en un projecte comú”.

Així mateix, cal destacar que la majoria de modificacions plantejades pels centres, a les quals han pogut accedir les AMPA, fan referència a la supressió del segon patí, que es plantejava en alguns projectes per adequar-se a les necessitats nutritives i de descans dels xiquets i xiquetes i també a la gestió de les extraescolars. Pel que fa a aquest últim punt, cal destacar que les escoles estan optant per acordar amb les empreses de menjador la programació dels mateixos tallers que es realitzen ara durant el temps de menjador per adaptar-les al nou horari i poder garantir així activitats extraescolars gratuïtes com exigeix la llei. En aquest sentit, les AMPA demanen que es complisquen uns requisits mínims de qualitat en les activitats extraescolars que ocuparan el temps dels xiquets i xiquetes fins a la finalització de l’horari escolar a les 17 hores.

FAMPA ha recordat que les modificacions són gairebé les mateixes en tots els casos perquè la majoria dels projectes han estat copiats d’altres existents, fet que no contribueix a adaptar els projectes al context socioeducatiu de cada escola en particular, sinó que fomenta projectes homogenis que no tenen en compte les característiques del seu alumnat ni del context on es troben.