La FAMPA demana que es tinguen presents els interessos de les famílies en la regulació de les activitats extraescolars

En els darrers anys les activitats extraescolars s’han convertit en un dels eixos fonamentals de l’activitat de les AMPA. La seua programació s’adapta als interessos de les famílies, complementa la formació de l’alumnat i contribueix de forma notable a la millora de la imatge de l’educació pública valenciana.

A més a més representa un perfecte exemple d’optimització de l’ús de les instal·lacions escolars i permet a les famílies l’accés a activitats lúdiques i educatives a un preu més econòmic, tot tenint present que algunes de les quals (especialment en xicotetes localitats) no estan a l’abast de les famílies perquè des de la iniciativa privada no s’ofereixen.

La resolució de 27 de juny de 2018 de la Conselleria d’Educació pretenia el fi d’un model que en els darrers anys s’ha generalitzat arreu de les nostres escoles que contribueix a la cohesió de l’alumnat i les famílies i que no genera problemes de convivència i de compartició d’espais entre les AMPA i les docents.

Al mes de setembre de l’any passat, atenent a la sol·licitud plantejada des de la FAMPA –Castelló Penyagolosa a la qual es van afegir a títol particular nombroses AMPA de les comarques de Castelló, la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport va deixar suspesos diferents punts de la RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018 relatius a la regulació de les activitats extraescolars en els centres públics, que dificultaven, i, en determinats casos, impossibilitaven totalment la programació d’activitats extraescolars per part de les AMPA.

Aquesta suspensió va permetre, no sense problemes, que les AMPA continuaren programant durant aquest curs activitats extraescolars, tant en el període no lectiu de migdia com per la vesprada.

A més a més, l’objectiu final d’aquesta suspensió era el de poder avaluar els efectes econòmics i socials derivats de la programació d’activitats extraescolars en l’educació pública i buscar un model de consens de gestió d’aquest àmbit d’actuació de les AMPA.

A punt de finalitzar el curs, i a l’espera de que des de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport es fagen públiques les instruccions per al proper curs 2019/2020, desconeixem quina és la voluntat de l’administració en aquest sentit.

Per això, des de la FAMPA Castelló Penyagolosa volem que es garanteixca la possibilitat de programar activitats extraescolars per part de les AMPA en la propera regulació normativa del curs 2019 – 2020, tot atenent a la demanda de les famílies, l’important grau de participació, la complementarietat a l’educació reglada i el prestigi de l’educació publica.